top of page

Från den 25 maj 2018 får Sverige och övriga EU en gemensam lagstiftning som reglerar hur företag får behandla personuppgifter. Denna nya lagstiftning går i stora drag ut på att Företag numera lånar dina uppgifter, samt att det blir större krav på att inte samla på sig mer uppgifter än nödvändigt. Det blir även tydliga regler om att den som samlar in uppgifter redan i förväg skall ha beskrivit ändamålet med dina insamlingen av dina uppgifter och att insamlingen är förankrat i lagen. Om företag slarvar med detta kan dryga böter utkrävas.

Denna integritetspolicy innehåller information om hur Vip Monkey AB (hädanefter kallat Vip Monkey) hanterar dina personuppgifter. Den tar även upp vilka uppgifter vi samlar in och i vilket ändamål vi samlar in dessa uppgifter. Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom vår integritetspolicy innan du lämnar ditt godkännande till att vi behandlar dina personuppgifter.

Begreppsdefinition

För att få en total förståelse över vad denna integritetspolicy innebär så har vi tagit fram en begreppsdefinition med ett antal ord som vi anser vara kritiskt att du förstår för att ingå detta avtal, Dessa begreppsdefinitioner är direkt citerade från Kapitel 1, Artikel 4 i Allmänna Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).
 

Personuppgift

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet..
 

Behandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
 

Personuppgiftsansvarig

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

Vilka uppgifter samlar vi in? Och hur?

Vip Monkey registrerar och behandlar kundens personuppgifter för våra företagskunders (benämns nedan ”Samarbetspartners”) räkning. Personuppgifterna registreras och behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Vip Monkey har valt att dela upp de uppgifter som samlas in och hanteras av oss eller vårt system i två grupper som vi kallar Personuppgifter och Användardata.

Personuppgifter

De Personuppgifter som Vip Monkey och Samarbetspartners behandlar inkluderar, men är inte begränsat till; förnamn, efternamn, födelsedatum, kön, e-postadress, mobiltelefonnummer och ort. Denna information samlas in vid registrering i appen Vip Monkey eller vid import från Samarbetspartners som tidigare inhämtat samtycke.

Användardata (Från appen)

Detta inkluderar användargenererad data som systemet tar fram och som knyts till personuppgifter på något sätt. Exempel på detta inkluderar, men är inte begränsat till; användarloggning, tidsstämplar gällande; registrering, användning, köp, köphistorik.

Det är alltid frivilligt för dig att lämna personuppgifter, men om du väljer att inte lämna de efterfrågade uppgifterna kan vi i vissa fall inte tillhandahålla dig de tjänster som erbjuds.

Ändamål för hantering av uppgifter?

Vip Monkey hanterar alltid dina uppgifter med största varsamhet och att aldrig bryta emot lagar eller på något sätt riskera din integritet. Det kan finnas flera olika anledningar till varför vi hanterar dina personuppgifter. Hanteringen kan göras för att fullgöra ett avtal eller för att det föreligger rättsliga förpliktelser, men det kan också göras på grund av intresseavvägning från Vip Monkey sida där Vip Monkey eller samarbetspartners intresse skall ställas emot ditt intresse av integritetsskydd. Vip Monkey kan även hantera dina uppgifter med stöd av ditt samtycke. Ditt samtycke skall alltid lämnas separat och du kan alltid återkalla ditt samtycke till behandling genom att kontakta oss via mail eller återkalla ditt samtycke direkt i Vip Monkey appen.

Rättslig grund för insamling och behandling?

Vip Monkey rättsliga grund till insamling och behandling av dina personuppgifter baseras från Dataskyddsförordning kapitel II artikel 5-7 gällande uppfyllande av avtal, intresseavvägning, samtycke samt rådande svensk lagstiftning och myndighetskrav.

Nedan presenteras de fall där Vip Monkey behandlar personuppgifter eller användardata och med vilken rättslig grund detta görs.

Tillhandahålla tjänster och produkter

För att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter behöver Vip Monkey tillgång till dina Personuppgifter och Användardata. Vip Monkey använder dessa uppgifter i syfte att upprätthålla sina rättsliga förpliktelser, fullgörande av avtal. För Vip Monkey krävs personuppgifter exempelvis för att leverera en produkt eller tjänst till dig, hantera ärenden kopplat till dig eller tjänsten, administrera tjänster eller produkter.

Fullgörande av avtal

I samma stund som du tar del av ett erbjudande eller köper en tjänst genom Vip Monkey app så ingår du ett avtal med Vip Monkey och dess Samarbetspartners, I det fall använder Vip Monkey dina Personuppgifter och Användardata för att försäkra sig om att Vip Monkey och Samarbetspartner kan fullgöra sina delar av avtalet. Exempelvis vid köp så levererar Vip Monkey en biljett i Vip Monkey appen som du senare använder hos Samarbetspartner för att validera ditt köp och ta del av den tjänst som köptes. Således behöver Vip Monkey och Samarbetspartner dina uppgifter för att säkerställa din identitet samt att du uppfyller de krav som Samarbetspartner satt.

Förbättra och utveckla vårt tjänster

Vip Monkey strävar alltid efter att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter därav använder Vip Monkey i vissa fall dina Personuppgifter och Användardata i syfte att: analysera och identifiera förbättringsmöjligheter i våra tjänster och produkter. Vidare används uppgifterna som beslutsunderlag för förbättring av vårt försäljnings- och marknadsföringsarbete. Vip Monkey motiverar denna behandling i en intresseavvägning av att förbättra och utveckla våra tjänster och produkter till kundens bästa.

Förbättra och utveckla vår kundservice

För Vip Monkey är kundens upplevelse i fokus och vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder den bästa möjliga kundupplevelsen både genom vår tjänst men även genom tilläggstjänster så som vår kundservice. Vi använder därav Personuppgifter samt Användardata för att på bästa sätt hantera kundens frågor och ge dig en så personlig och konkret hjälp med allt gällande tjänsten och produkter som köps genom tjänsten.

Direktmarknadsföring

I och med ditt godkännande av denna integritetspolicy, Ger du även Vip Monkey och Samarbetspartners samtycke till att hantera dina personuppgifter till direktmarknadsföring via exempelvis mail, sms och appmeddelande. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom Vip Monkey appen eller genom att skicka ett mail till info@vipmonkey.se.

Personliga erbjudanden

Vidare använder Vip Monkey dina Personuppgifter och Användardata för att analysera och ta fram statistik samt för att presentera erbjudanden som är mer anpassade till dig och i syfte att skapa en mer attraktiv produkt. Vip Monkey är således intresseberättigat att hantera dina uppgifter för att leverera en mer anpassad tjänst till dig.

Ur säkerhetsaspekt

Vip Monkey hanterar även dina Personuppgifter och Användardata i säkerhetssyfte. Vip Monkey sparar alltid dina biljetter och medlemskort i appen och under ditt personliga konto. På detta sätt kan du aldrig tappa bort din biljett och i de fall som du ej har tillgång till ditt konto kan du med hjälp av giltigt ID få din biljett validerad av Samarbetspartner på plats. Vip Monkey anser därav att det finns ett berättigat intresse att hantera dina Personuppgifter och Användardata i syfte att säkerställa dina köp eller tjänst för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Vid flertalet tillfällen grundar sig Vip Monkey behandling av dina Personuppgifter och Användardata på att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis för att uppfylla de krav som åläggs på oss i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Lagring av personuppgifter

Vip Monkey lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen och de syften som beskrivs i denna policy.

Vip Monkey har som avsikt att aldrig behandla dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet enligt rådande lagstiftning, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter och användardata kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.

Vip Monkey sparar alltid dina uppgifter så länge som du är kund eller användare av systemet eller fram till dess att du aktivt själv meddelar att du önskar att bli glömd (raderad).

Vid fall där dina personuppgifter ankommit via andra kanaler än vid registrering i appen, behandlar Vip Monkey dina uppgifter i upp till 36 månader från dess att dina personuppgifter inkommit i vårt system. Om dina uppgifter uppdateras inom loppet av dessa 36 månader sparas dina personuppgifter i 36 månader från de datum som de uppdaterats.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Vip Monkey är väldigt måna om att dina uppgifter inte skall komma i orätta händer har vi en väldigt tydlig struktur för vem som skall få tillgång till dessa. Nedan följer en sammanfattning över vem som kan få tillgång till dina personuppgifter och användardata.

Anställda på Vip Monkey

Anställda på Vip Monkey kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Samtliga personer inom Vip Monkey skall ha genomgått en utbildning i GDPR och annan gällande lagstiftning för att på bästa sätt kunna hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Våra Samarbetspartners

Vip Monkeys tjänsters och produkters förträfflighet, bygger på att man endast är en förmedlare mellan dig och våra Samarbetspartners. Därav kan vissa delar av dina personuppgifter lämnas ut till våra Samarbetspartners. Våra Samarbetspartners får endast använda dina personuppgifter i syfta att leverera produkten eller tjänsten eller på de villkor som Vip Monkey anger. Notera att våra Samarbetspartners aldrig kan komma i kontakt med dina uppgifter utan att du som personuppgiftslämnare gjort ett aktivt val emot vår Samarbetspartner. För att en Samarbetspartner skall få tillgång till dina personuppgifter skall licensavtal, personuppgiftbiträdesavtal och integritetsavtal undertecknas och man skall även ha genomgått en grundläggande utbildning i personuppgiftshantering och den Allmänna Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Våra underleverantörer

För att vår tjänst skall fungera på bästa sätt så arbetar vi med underleverantörer för att säkerställa kvaliteten på tjänsten. Detta medför att delar av dina personuppgifter kan komma att överföras till underleverantörer. Dessa underleverantörer är noga utvalda där största fokus ligger i att bevara och säkerställa att din integritets bibehålls.

Överföring av personuppgifter till tredje land

För att kunna leverera en tjänst och produkt där kvalitet och säkerhet är i största fokus arbetar vi ibland med leverantörer som verkar utanför EU/ESS. Dessa länder kallas för tredje land. För att överföra personuppgifter med syftet att uppfylla en del av tjänsten eller produkten måste vi kontrollera att det finns en adekvat skyddsnivå i detta land eller att det finns andra särskilda garantier för att skydda se till att dina personuppgifter och rättigheter skyddas och respekteras. I de fall där Vip Monkey använder underleverantörer utanför tredje land använder vi oss av de standardavtal som EU-kommissionen godkänt.

Klicka här för att ta del av standardavtal som Vip Monkey använder.

För mer information och en lista över land med adekvat skyddsnivå, klicka här.

Övriga mottagare

Dina personuppgifter och användardata kan även lämnas ut vid myndighetsbeslut som gör oss skyldiga att överlämna denna information. Exempel på myndigheter som kan begära ut detta kan vara Polismyndighet.

Samtycke

Genom att registrera dig i Vip Monkey appen, aktivt godkänna våra villkor på vår hemsida, eller vid utlämnande av uppgifter i samband med support eller frågor via mail eller telefon samtycker du till att Vip Monkey samlar in och behandlar dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

I samband med att Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 så stärks även dina rättigheter som privatperson och detta gör att du har större kontroll över dina personuppgifter.

Nedan listar vi vilka rättigheter du som privatperson har och hur du kan nyttja dessa. Du har normalt sett alltid rätt att nyttja dina rättigheter kostnadsfritt. Vip Monkey förbehåller sig dock rätten att ta ut en rimlig avgift eller att ej uppfylla din begäran om den anses vara orimlig eller uppenbart orimlig.

Vip Monkey åtar sig i samband med denna integritetspolicy att besvara din förfrågan inom en rimlig tid, senast inom en (1) månad efter att din förfrågan ankommit till oss, Vip Monkey kan under denna tid kontakta dig för kompletterande uppgifter för att säkerställa att förfrågan är gjord av personen vars personuppgifter förfrågan gäller. Vip Monkey kan vidare komma att kontakta dig om det visar sig att din förfrågan tar längre tid än utsatt eller om man på grund av någon anledning ej kan bevilja din förfrågan.

Rätt till information om hur vi behandlar dina uppgifter

Du har rätt att begära en bekräftelse på om Vip Monkey hanterar dina uppgifter och även få information om hur dina uppgifter hanteras. Utöver detta har du även rätt att få en kopia av vilka uppgifter som vi behandlar om dig, detta kallas för registerutdrag.

Du har även i ditt registerutdrag tillgång till att se vilka Samabetspartners som har tillgång till dina uppgifter. Du kan när som helst begränsa Samarbetspartners tillgång till dina uppgifter genom att ta bort dessa i appen.

För att begära ett registerutdrag mailar du info@vipmonkey.se eller skickar din begäran via post till adress om står nedan under kontakt.

Rätt till rättelse

Vip Monkey ser gärna att dina uppgifter som Vip Monkey innehar och behandlar är korrekta och relevanta. Om du upptäcker att några uppgifter är felaktiga eller om du önskar lägga till uppgifter kan du göra detta i Vip Monkey appen eller genom att skicka ett mail till info@vipmonkey.se. Notera att Vip Monkey aldrig under några omständigheter kommer att lägga till uppgifter som inte är relevanta för ändamålet av behandlingen av dina personuppgifter. Vid rättelser rättas alla dina uppgifter vilket även påverkar Samarbetspartners uppgifter om dig.

Rätt att bli glömd

En stor del av den nya personuppgiftslagen är principen att personuppgifter endast lånas ut. Därför kan du lättare hävda rätt att bli glömd (raderad) ur Vip Monkeys register. Om du väljer att bli glömd kan det dock medföra att vissa rättigheter eller biljetter ej längre blir tillgängliga för dig.

Vip Monkey kan invända mot radering om exempelvis uppgifterna behövs för att upprätthålla ett rättsligt avtal eller om vi enligt lag är skyldiga att behålla dessa uppgifter.

Hur du raderar ditt konto.

 

  • Logga in på ditt konto i appen.

  • Klicka på Inställningar längst ner i högra hörnet

  • Klicka på Min profil

  • Skrolla längst ner på sidan

  • Klicka på Radera konto

Rätt till invändning

Du kan alltid med stöd av samtycke invända mot att Vip Monkey använder dina uppgifter för exempelvis direktmarknadsföring. Detta kan du själv ändra i appen eller genom att kontakta oss. Vid denna typ av invändning kommer vi inte längre att använda dina uppgifter i det fall som rör samtycke.

Utöver detta kan du även invända mot vår behandling av dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Vid ett sådant fall kommer vi sluta hantera uppgifter enligt intresseavvägning om det inte kan säkerställas att Vip Monkeys intresse för behandlingen överväger ditt intresse av att de skall begränsas.

Rätt till begränsning

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas och att uppgifterna endast lagras i specifika fall så som:

För att fullgöra ett avtal eller fram till den dagen då en tjänst är fullgjord, eller under tiden för att fastställa vems berättigade av intresse som väger tyngst,

Utöver detta kan du även använda begränsningen för att godkänna att dina uppgifter lagras längre än vad som anges i enlighet med denna integritetspolicy eller om du önskar att vi behandlar dina uppgifter trots att behandlingen sker utan laglig grund.

Vid begränsning kommer samtliga kunder med tillgång till uppgifterna informeras och du kommer också få reda på vem som fått tillgång till din information sedan tidigare.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina uppgifter som insamlats hos oss. De personuppgifter som detta innefattar är personuppgifter som lämnat med samtycke till oss eller lämnat till oss i syfte att fullgöra avtal. Dessa uppgifter skall vid åberopande levereras till dig i maskinläsbart format.

Övriga bestämmelser

Vip Monkey kan inte alltid tillmötesgå dina krav om det inkräktar på våra rättigheter att försvara oss eller om ditt önskemål inkräktar på någon annans persons rättigheter eller är i strid mot rådande lagstiftning eller hindrar fullgörande av avtal.

Vid samtliga frågor som rör dina personuppgifter, vare sig det gäller ändring eller borttagning av uppgifter och påverkas även Samarbetspartners tillgång och information gällande dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvariga.

Vip Monkey är personuppgiftsansvarig och således den som är ansvarig för den behandling som görs av dina personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är det vårt ansvar att bestämma till vilka ändamål som dina personuppgifter behandlas samt att säkerställa att detta sker i enlighet med rådande lagstiftning och med din integritet och säkerhet i fokus.

Kontakta oss gärna med frågor:

Har du frågor gällande Vip Monkeys arbete, vår tjänst eller önskar att utöva dina rättigheter som privatperson är du välkommen att kontakta oss på info@vipmonkey.se.

Om du önskar avsäga dig ditt samtycke till direktmarknadsföring går detta att göra i Vip Monkey appen, eller direkt via våra mailutskick. Det går också bra att skicka ett mail till oss på info@vipmonkey.se så ser vi till att vara behjälpliga gällande dina önskemål.

Du kan även kontakta oss via post på postadress:

VIP-Monkey AB, Slottsmöllan, 302 31, Halmstad.

Klagomål

Om du har synpunkter eller om du anser att Vip Monkeys personuppgiftsbehandling strider mot gällande rätt kan du vända dig till info@vipmonkey.se och framföra dina åsikter.

Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen med klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter. Datainspektionen når du enklast genom att maila datainspektionen@datainspektionen.se eller ring 08-657 61 00.

Du kan läsa mer om Datainspektionens tillsyn på http://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/

Övrigt gällande integritetspolicyn

Vip Monkey förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy i syfte att följa rådande lagstiftning och för att följa de rekommendationer som Datainspektionen frambringar. Vid större förändringar av denna policy kommer Vip Monkey att informera dig via mail eller någon annan lämpligt kontaktmedel.

Denna Integritetspolicy är senast uppdaterad 2023-06-08.

INTEGRITETSPOLICY

bottom of page