top of page

För användning av produkter och tjänster som tillhandahålls genom Vip Monkey-appen krävs att du har ett konto registrerat i appen. Vid skapandet av kontot krävs att du anger för- och efternamn, födelsedata, postort, telefonnummer och epostadress. Om någon av ovanstående uppgifter ändras är du skyldig att ändra dessa i ditt konto i appen.

När du registrerar och använder Vip Monkey-appen och de produkter och tjänster som du på det sättet får tillgång till, godkänner du dels Vip Monkey AB:s köpevillkor, dels Användarvillkor för appen. För att äga rätt att använda Vip Monkeys produkter och tjänster behöver du uppfylla de krav på ex ålder, klädsel och uppförande som gäller vid varje tillfälle. Observera också att de kort som finns I Vip Monkey gäller I mån av plats.

Köpvillkor

  • Appen är utvecklad för användning I mobiltelefoner och behöver iOS 10 alternativt Android 6.1 eller senare.

  • Att installera och registrera appen, samt att köpa och aktivera kort och biljetter kräver en fungerande internetuppkoppling. Har du dock aktiverat ditt kort/biljett så finns QR-koden sparad i din telefon.

  • Du förbinder dig inte till några köp eller dylikt vid installation av appen eller registering av konto. Att skapa ett konto är gratis och kommer ej att medföra att några kostnader debiteras dig.

  • Produkter och tjänster som tillhandahålls genom Vip Monkey är såväl kostnadsfria som belagda med kostnader. Detta framgår I anslutning till varje produkt och tjänst.

  • Köpet görs via betalkort (Visa, Mastercard eller Amex) eller swish direkt i appen. För transaktionen och betalningsförmedling gäller i förekommande fall betaltjänstleverantörens avtalsvillkor. https://stripe.com/connect/account-terms

  • Om du glömt din kod för betalningsmedel måste betalningsmedlet/kortet läggas in på nytt i appen, ta då bort den gamla först.

  1. Användarvillkor

Vip Monkey AB erbjuder två olika mobil applikationer. Vip Monkey-appen är för användare av Vip Monkey tjänster så som biljettförmedling samt medlems- och VIPkortförmedlning. Vip Monkey business är ett kontrollverktyg att användas för Vip Monkeys anslutna samarbetspartners. Nedan beskrivs användarvillkor gällande dessa applikation i de avseenden som de skiljer sig åt. I övrigt skall Vip Monkey AB:s villkor vara gällande för både dessa applikationer.

1. Om Vip Monkey-appen

1.1 Förmedling av köp – Det är Vip Monkey AB eller anslutna partners till Vip Monkey AB som är distributör av kort och säljare av biljetter. För anslutna partners är Vip Monkey AB förmedlare av dessa produkter. Det är partnern som är din avtalspart.

1.2 Förmedling av betalning – Vip Monkey-appen innehåller möjlighet att betala för biljetter. När du väljer en betalningslösning i Vip Monkey-appen gäller de villkor som tillämpas för av dig vald betalningslösning.

1.3 Erhållna kort och köpta biljetter är kopplade till ditt personliga konto I Vip Monkey-appen. Kort och biljetter är inte tillgängliga via Vip Monkey-appen på flera mobiler på samma gång.

1.4 Du måste vara minst 18 år gammal för att registrera ditt betalkort (Visa och Mastercard) i appen och kunna köpa biljetter.

1.5 Sammankoppling till Facebook, Google eller Apple – Vid registrering kräver Vip Monkey användarens godkännande att sammankoppla ditt Vip Monkey konto och andra konto. Information som Vip Monkey inhämtar från någon av dessa parter är följande: Namn, E-post & telefonnummer (Uppgifter kan endast hämtas då dessa uppgifter avgivits som offentliga).

Dessa uppgifter kan senare revideras och justeras av användaren själv, både i registreringsprocessen samt inne i appen.

1.2 Om Vip Monkey Business-appen

1.2.1 Användarfunktioner – Vip Monkey Business appen är avsedd att fungera som ett kontroll- och gästrelationsverktyg. För att fungera på optimalt sätt använder applikationen följande telefonfunktioner.

1.2.1.1. Kamerafunktion – För att kontrollera biljetters giltighet används genererade QR-koder, dessa skannas via telefonens kamera och således behöver Vip Monkey business tillgång till telefonens kamerafunktion.

1.2.1.2. Telefon- & Kontaktbok – Vip Monkey Business appen tillhandahåller ett gästlisteverktyg där våra samarbetspartners ges möjlighet att bjuda in gäster via telefonnummer. För att underlätta denna hantering så begär Vip Monkey business-appen tillgång till användaren telefonbok. Syfte med telefonnumret är möjligheten till att skicka en verifierings biljett till de användare som blivit uppsatta på gästllistan. Informationen som samlas in hanteras endast av Vip Monkey och de partnerföretag som utställt ovan nämnda verifieringsbiljett. Mottagaren av verifiering-biljetten får ett sms gällande information där personen ombeds registrera sig i Vip Monkey Appen för att ta del av erbjudandet. Dennes information sparas endast i Vip Monkeys användardatabas om personen aktiv väljer att registrera sig och godkänna Vip Monkey AB:s användarvillkor. Om användaren sedan tidigare finns i lagrad inom Vip Monkeys användardatabas så skickas denna verifikation direkt till användarens Vip Monkey konto.

VIP Monkey kommer inte på något sätt att använda utomståendes kontaktbok i något annat syfte än vad som tidigare beskrivits.

1.2.2 Ansvar vid användning av appen – Det är Vip Monkey:s AB:s partners som ansvarar för att samarbetspartnerns användare av Vip Monkey Business-appen endast använder den information som tillhandahålls för att verifiera giltighet och tillhörighet av biljetten eller annan vara och att de ej använder informationen i något annat syfte som strider emot Vip Monkey AB:s villkor eller strider emot gällande lagstiftning.

1.2.3 Vip Monkey AB ansvarar inte för att köpare av biljett uppfyller alla de kriterier som Vip Monkey AB samarbetspartners sätter upp. Det är således upp till anslutna samarbetspartners användare att se till att de uppsatta kriterierna efterföljs. Dessa kriterier kan exempelvis vara relaterade till ålder, klädkod, uppförande eller medlemskapstvång.

1.2.4 Vip Monkeys ansvar – Vip Monkey är endast en förmedlare av produkter mellan samarbetspartners och Vip Monkey användare. Vip Monkey AB tar ej ansvar för samarbetspartners eventuella restriktioner och det är således Vip Monkey AB:s samarbetspartners som är ytterst ansvariga för att deras kriterier ej bryter emot rådande lagstiftning.

2. Kundens ansvar

2.1 Installation och användning av Vip Monkey-appen får bara ske på de tekniska plattformar som den tillgängliggörs på och i enlighet med de instruktioner som från tid till annan meddelas.

2.2 Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller SMS vid registrering och användning av Vip Monkey-appen.

2.3 Det är ditt ansvar att se till att inte köpta biljetter används via Vip Monkey-appen av andra personer som får tillgång till din mobiltelefon. Kort och biljetter är personliga, men möjlighet finns för dig att köpa biljetter till flera personer.

2.4 Du ansvarar för att visering av ditt kort eller biljett (QR-kod) är möjlig och är skyldig att kunna styrka din identitet om så efterfrågas.

2.5 Du uppmanas att använda lösenord för att skydda biljetter och information lagrade i din telefon i Vip Monkey-appen.

3. Vip Monkey AB:s ansvar

3.1 Vip Monkey AB:s åtagande enligt detta avtal är begränsat till att tillhandahålla möjlighet för dig att använda Vip Monkey-appen enligt de villkor som anges i dessa användarvillkor.

3.2 Vip Monkey AB ansvarar inte för t ex inställda evenemang eller andra händelser som är en direkt eller indirekt följd av orsaker eller omständigheter som ligger utanför Vip Monkey AB:s omedelbara kontroll. Vip Monkey AB ansvarar inte för mellanhavanden mellan dig och tredjeman och som sker med hjälp av eller till följd av din användning av Vip Monkey-appen.

3.3 Vip Monkey AB lämnar inga garantier att du alltid kan använda Vip Monkey-appen. Vip Monkey AB har dock för avsikt att åtgärda eventuella tekniska problem, datafel eller andra problem i appen som Vip Monkey AB görs medvetet om.

3.4 Vip Monkey AB tillhandahåller Vip Monkey-appen utan att ta ut någon avgift från dig. Du kan därför inte göra gällande andra anspråk eller påföljder än de som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

4. Registreringsrutin

Innan Du kan använda Vip Monkey-appen måste du registrera ett konto i appen på din telefon.  Du svarar för eventuella trafikavgifter som tas ut av din leverantör i samband med registrering.

5. Ångerrätt

Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser evenemangsbiljetter. När betalning har skett är alltså kunden bunden vid sitt köp.

6. Återköp / Inställt evenemang

Det är upp till dig som kund att vara uppmärksam på om vår partner flyttar eller ställer in evenemanget.

Vid inställt evenemang kommer Vip Monkey AB att återbetala den kostnad som du som kund ådragit dig i samband med det köp som gjordes. Serviceavgifter återlöses ej alltid vid inställda evenemang. Det är upp till dig som kund att kontrollera så att återbetalningen är genomförd. Om du som kund ej åberopat att återbetalningen ej är genomförd inom en (1) månad från dess att evenemanget ställdes in anses du förverkat din chans till återbetalning.

Vip Monkey AB och/eller deras anställda kan ej hållas ansvariga för eventuella extra utgifter som du ådragit i samband med ett inställt evenemang eller ett återköp.

Alla frågor gällande återköp eller reklamation av tjänsten skall ställas till den partner som är din avtalspart. Om du är osäker på vilken din avtalspart är kan du alltid vända dig till

support@vipmonkey.se

 

7. Spärr av tjänster

Vip Monkey AB förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra tjänster helt eller delvis vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om Vip Monkey AB utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Vip Monkey AB:s, kunds eller andra parters intressen.

8. Användarlicens

8.1 Vip Monkey AB ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att installera och använda Vip Monkey-appen, och att använda de tjänster som därigenom blir tillgängliga för dig på villkoren i dessa Användarvillkor. Vip Monkey-appen får inte användas för andra ändamål.

8.2 Programvara och annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls av Vip Monkey AB eller dess underleverantör eller partner är Vip Monkey AB:s eller annan parts egendom. Du får inte upplåta, överlåta, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användarvillkor.

 

9. Behandling av dina personuppgifter

9.1 Vip Monkey AB är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) vilket innebär att Vip Monkey AB skall tillse att behandlingen av personuppgifter är laglig enligt GDPR (The General Data Protection Regulation) och har till exempel ansvaret för informationssäkerheten och att de registrerade får den information de har rätt till. Vip Monkey AB ges tillgång till all information och all data som registrerats genom Vip Monkey-appen. Du äger rätt att ta del av all data du själv lagt upp, dock aldrig rätt att ta del av känslig information som relaterar till kort- eller bankbetalningar.

9.2 Vip Monkey AB lagrar köphistorik och personuppgifter som du lämnar. Sådan information behandlas med automatisk databehandling i syfte att ge dig tillgång till de tjänster Vip Monkey erbjuder, hantera din användning av Vip Monkey, skicka dig information och erbjudanden samt genomföra marknadsundersökningar.

9.3 Vip Monkey AB avser att överföra personuppgifter till partner som anlitats av Vip Monkey AB. Detta för att kunna genomföra verifiering av din erhållna biljett till partners evenemang alternativt för att kunna genomföra marknadsundersökningar.

9.4 Vid registrering av konto i Vip Monkey godkänner du att erhålla personligt anpassade nyhetsbrev, appmeddelande och sms till din registrerade e-postadress, och ditt registrerade mobilnummer.

9.5 Du ansvarar för att användarnamn (e-postadress) och lösenord förvaras säkert och att ingen obehörig kan komma åt uppgifterna. I och med godkännandet av dess villkor ger du ditt samtycke att Vip Monkey AB lagrar dina personuppgifter och behandlar dessa enligt de ändamål som anges ovan.

9.6 För mer information om hur vi hanterar och behandlar dina uppgifter ber vi dig läsa vår integritetspolicy, denna hittar du nedan.

10. Frågor

10.1 Har du frågor om Vip Monkey-appen eller om köp av biljetter ska du kontakta Vip Monkey AB eller den partner vars tjänster du utnyttjar via appen.

10.2 Vip Monkey-appen tillhandahålls av Vip Monkey AB, org.nr 556258-6304.

9.3 Detta avtal om användning av Vip Monkey-appen ingås på svenska. För kommunikationen mellan parterna ska svenska språket tillämpas.

 

11. Ändringar och avtalstid m.m

11.1 Vip Monkey AB har rätt att ändra dessa Användarvillkor. De ändrade villkoren är bindande om du fortsätter att använda Vip Monkey-appen efter att de ändrade villkoren har trätt i kraft.

11.2 Användarvillkoren gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet med Vip Monkey AB med omedelbar verkan, enklast genom att avinstallera Vip Monkey-appen. Erlagda avgifter, exempelvis månadsprenumerationer fortlöper månaden ut.

11.3 Vip Monkey-appen, innehållet i tjänster som tillhandahålls via denna och de tekniska förutsättningarna för användande av Vip Monkey-appen kan komma att ändras. Om Du inte godkänner ändringar har du rätt att upphöra med användningen av Vip Monkey-appen, om så inte sker anses du ha accepterat dessa. Du kan inte göra gällande andra rättigheter i anledning av ändringar.

11.4 Vip Monkey-appen tillhandahålls tillsvidare. Vip Monkey AB förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla Vip Monkey-appen liksom viss tjänst däri.

 

12. Tillämplig lag och tvist

12.1 Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden. Svenska lagvalsregler ska dock inte äga tillämpning.

12.2 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol.

Detta avtal uppdaterades senast: 2020-12-02

Villkor

bottom of page